Algemene Verkoopvoorwaarden de Wijnkelder XL

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Wijnkelder XL zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Wijnkelder XL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Wijnkelder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 2.1 Alle aanbiedingen van de Wijnkelder XL zijn vrijblijvend en de Wijnkelder XL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Wijnkelder XL. de Wijnkelder XL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Wijnkelder dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn er fles in Euro's, inclusief BTW. (tenzij anders vermeld)

 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

 3.3 Betaling kan geschieden per eenmalige of automatische incasso of bij ontvangst.

 3.4 Bij betaling vooraf per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de Wijnkelder.

 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Wijnkelder XL gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Wijnkelder.

Artikel 4. Levering

 4.1 De door de Wijnkelder opgegeven levertijden (5 werkdagen) zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

 4.2 Vanaf 24 flessen of bij een factuurbedrag van € 350,= is de levering franco huis, op 1 adres binnen Nederland. Voor kleinere orders en bij aanbiedingen worden verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de WijnkelderXL  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Wijnkelder XL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 6.2 de Wijnkelder XL garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Wijnkelder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Wijnkelder XL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de Wijnkelder XL te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Wijnkelder, dan wel tussen de Wijnkelder XL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Wijnkelder XL, is de Wijnkelder XL niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Wijnkelder XL.

Artikel 9. Overmacht

 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Wijnkelder ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Wijnkelder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Wijnkelder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

 10.1 Indien u aan de Wijnkelder schriftelijk opgave doet van een adres, is de Wijnkelder gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de Wijnkelder schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 10.2 Wanneer door de Wijnkelder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Wijnkelder deze Voorwaarden soepel toepast.

 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Wijnkelder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Wijnkelder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 10.4 de Wijnkelder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De Wijnkelder XL

De Grootestraat 23
7571 EK Oldenzaal
info@dewijnkelderxl.nl

+31 654 224 116